ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

1.               Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en opdrachtbevestigingen, detachering, advisering, interim- en projectmanagement alsmede overige vormen van professionele dienstverlening tussen The Dutch & German connection en opdrachtgevers tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden. De aanbiedingen van The Dutch & German connection zijn 10 werkdagen geldig. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt The Dutch & German connection zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De door The Dutch & German connection te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als inspanningsverplichting.

2.              Terbeschikkingstelling van informatie
Om de uitvoering van de opdracht zo goed en professioneel mogelijk te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig, zorgvuldig en compleet alle documenten en gegevens die The Dutch & German connection nodig heeft voor de opzet en uitvoering van de opdracht. Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens en/of informatie over The Dutch & German connection aan derden te geven of aan derden te overleggen.

3.              Tarieven en kosten van de opdracht
Het honorarium wordt vooraf door The Dutch & German connection kenbaar gemaakt en daarin zijn niet inbegrepen de reis uren en de reiskosten, tenzij anders is overeengekomen. Er is door de opdrachtgever een uurtarief verschuldigd voor uren zoals vastgelegd in de overeenkomst. BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan The Dutch & German connection verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die The Dutch & German connectionnoodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Het tarief wordt jaarlijks verhoogd met het consumentenindexcijfer.

4.              Overwerk
Het tarief geldt voor normale werktijden, d.w.z. op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van maximaal acht uur per dag op normale werkuren tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Voor werkzaamheden verricht langer dan acht uur op een werkdag, of buiten deze normale werkuren gelden de navolgende toeslagen: (het tarief = 100%):
a)    zaterdag en zondag 200%;
b)   op algemeen erkende feestdagen 300%;
c)     voor langer dan acht uur op een dag werken, geldt na 8,0 gewerkte uren op een dag een toeslag van 50% op de voor de betreffende uren geldende (al dan niet verhoogde) tarieven.

5.              Facturatie en betalingsvoorwaarden
Facturatie geschiedt maandelijks. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Tevens is de opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een contractuele boete verschuldigd gelijk aan 10% van het opeisbare bedrag. Indien betaling achterwege blijft, kan The Dutch & German connection met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk.

6.              Algemene bepalingen dienstverlening
6.1

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden moeten worden gewijzigd of worden uitgebreid. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, behoudt The Dutch & German connection zich het recht voor dit door te berekenen.
6.2.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet nakomt, is The Dutch & German connection bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen. Voorts kunnen partijen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement gaat, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.
6.3
The Dutch & German connection kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van een opdracht wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met The Dutch & German connection plaatsvinden.

7.              Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten zijn en blijven eigendom van The Dutch & German connection. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van The Dutch & German connection. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

8.              Geheimhouding 
De partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben. The Dutch & German connection zal alle maatregelen treffen welke in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden om zowel tijdens de duur als na beëindiging van een opdracht geheimhouding van alle gegevens, waarvan Opdrachtgever aan The Dutch & German connection heeft bekend gemaakt dat zij vertrouwelijk zijn, dan wel waarvan The Dutch & German connection het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs behoort te kennen, te bewaren.

9.              Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit een overeenkomst, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat The Dutch & German connection voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij overeenkomsten met een langere doorlooptijd dan drie maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuur bedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee weken na het ontstaan daarvan te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het resultaat van de opdracht berust bij de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart The Dutch & German connection tegen alle aanspraken van derden. Voor zogenaamde gevolgschade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend wordt verstaan de schade uit gederfde winst, verminderende opbrengst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie, is The Dutch & German connection nimmer aansprakelijk. The Dutch & German connection is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen indien en voor zover dit het gevolg is van overmacht. The Dutch & German connection is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor zolang de overmacht duurt. Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak en omstandigheid welke in redelijkheid niet voor rekening van The Dutch & German connection behoort te komen waaronder onder andere ziekte of tijdelijke/blijvende arbeidsongeschiktheid, werkstakingen en tekortkomingen van derden.

10.            Toepasselijk recht
Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en The Dutch & German connection is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen slechts worden berecht door de bevoegde rechter in Hilversum.